Mark/Gata

Vi hjälper till med förslag, utredningar, detaljplaner och projektering för gator, torg, handels-, industri- och bostadsområden.

Byggnation av exploateringsområden är ett annat område där VAP kan utföra alla moment, från inmätning och provborrning till färdiga bygghandlingar.

Väg/Trafik

Vi jobbar med åtgärdsvalsstudier, vägplaner, bygghandlingar samt förfrågningsunderlag för totalentreprenader där vi även kan bistå entreprenörer.

Vi kan även hjälpa till med trafikutredningar och riskanalyser av trafik samt har erfarenhet från statlig och kommunal infrastrukturplanering.

VA/Dagvatten

Vi jobbar med överföringsledningar till omvandlingsområden och utbyggnad av VA-ledningsnät inom dessa samt hantering av dagvatten.

Vi kan bistå med kunskap om såväl dricksvattenförsörjning som hantering av avloppsvatten. Vi har bred kompetens inom området och kan hjälpa till med utredningar, projektering och upprättande av förfrågningsunderlag.

Landskap

VAP kan hjälpa till med landskapsanalyser, grönstrukturplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och illustrationer för att levandegöra en kommande förändring i landskapet.

För parker, bostadsområden och gatumiljöer kan vi ge gestaltnings- och växtförslag för att få en utemiljö som dels är inspirerande och berikande och dels har stor biologisk mångfald.
 

Geoteknik

Vi utför geotekniska undersökningar och utredningar för planering av industriområden, bostadsområden, vägar, broar och VA-ledningar. Vi utför också släntstabilitetsutredningar samt är behjälpliga med geohydrologiska undersökningar vid grundvattentäkter där skyddsåtgärder måste till.

Därutöver genomför vi miljögeotekniska utredningar för deponier, bensinstationer eller industrier.

Mätning

Inför, under och efter ett byggprojekt kan vi hjälpa till med geodetiska mätningar. Kompetensen inom VAP för detta är hög, vi kan genomföra mätningar med totalstation från stompunkter eller GPS.

Vi utför även utsättning och inmätning för grunder, pålar och byggnader.

Bygg- och Projektledning

I samband med byggande av VA-ledningar, gator, vägar, broar och järnvägar kan VAP hjälpa beställare att sköta projekt- och byggledning.

Vi har pågående uppdrag åt såväl Trafikverket som kommuner och privata beställare. Vi kan även hjälpa privata byggherrar och byggföretag i alla storlekar med slutbesiktningar för markentreprenader.